Privacy
594
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-594,bridge-core-3.0.6,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-29.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 
Privacy

Privacy

Privacyverklaring KNEDERIJ 

 

KNEDERIJ hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar cliënten en acht zich daarvoor verantwoordelijk.

 

KNEDERIJ stelt alles in het werk om de privacy van haar cliënten te waarborgen en gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens.

 

KEDERIJ respecteert het medisch beroepsgeheim en dient te voldoen aan het gestelde in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

KNEDERIJ houdt zich aan en respecteert toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de vigerende Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

KNEDERIJ verwerkt de persoonsgegevens van haar cliënten in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en na verkregen uitdrukkelijke toestemming.

 

KNEDERIJ heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen voor de waarborging van de beveiliging van de persoonsgegevens van haar cliënten.

 

KNEDERIJ beperkt de verwerking van de persoonsgegevens van haar cliënten tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor adequate dienstverlening en opdrachtvervulling ten behoeve van haar cliënten, communicatie met haar cliënten en de administratieve organisatie van haar praktijk; de bedoelde persoonsgegevens van cliënten omvatten:

 

  • de volledige naam;
  • de contactgegevens (woonadres, telefoonnummer en e-mailadres);
  • het geslacht en de geboortedatum;
  • de naam van de zorgverzekeraar en het relatienummer;
  • de medische gegevens op het ingevulde anamnese formulier.

 

KNEDERIJ verwerkt de persoonsgegevens van haar minderjarige (jonger dan 16 jaar) cliënten pas wanneer daarmee schriftelijk is ingestemd door beide ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers.

 

KNEDERIJ zal geen persoonsgegevens van haar cliënten verstrekken aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden of op grond van een wettelijke verplichting daartoe.

 

KNEDERIJ draagt zorg voor de afsluiting van verwerkersovereenkomsten met haar leveranciers, opdat de bescherming van de persoonsgegevens van haar cliënten steeds gewaarborgd is.

 

KNEDERIJ verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

KNEDERIJ verzendt de facturen voor behandelingen en/of producten aan haar cliënten per e-mail, tenzij door een cliënt uitdrukkelijk anders is verzocht.

 

KNEDERIJ bewaart persoonsgegevens van haar cliënten zolang als noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt én gedurende de termijn of de termijnen die door de Nederlandse wet worden gesteld; de bewaartermijn van cliëntendossiers bedraagt 20 jaar.

 

KNEDERIJ erkent het onbeperkte recht van haar cliënten op intrekking van toestemming tot verwerking van en inzage in, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die zijn verstrekt en verleent zij de optie bezwaar te maken tegen de verwerking van (een deel van) persoonsgegevens en het recht om verstrekte gegevens door KNEDERIJ te laten overdragen aan henzelf of derden, eventueel na legitimatie.

 

KNEDERIJ erkent het onbeperkte recht van haar cliënten om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

KNEDERIJ maakt op haar website (www.knederij.nl) gebruik van cookies waarvoor geen toestemming van de bezoekers is vereist.

 

Met een vraag, een bezwaar en/of een klacht met betrekking tot het Privacy Statement van KNEDERIJ kunt u zich steeds wenden tot Ellen Altena – de Zeeuw, 06-15084537, ellen@knederij.nl, Plein 1923 8 te 3941 ER Doorn.